vradeton

Để định nghĩa của vradeton, vui lòng truy cập ở đây.

Europe >> Hy Lạp >> Vradeton
Europe >> Greece >> Vradeton

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của vradeton là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của vradeton bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của vradeton bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của vradeton. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như vradeton. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho vradeton cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của vradeton. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của vradeton: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa vradeton. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh vradeton trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của vradeton, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì vradeton thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng vradeton, từ tiếng Anh có chứa vradeton, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng vradeton.