t

Cách phát âm:  US [ti] UK [tiː]
  • n.20 bức thư của bảng chữ cái tiếng Anh
  • WebNhiệt độ; Tấn; Làm cho
n.
1.
chữ cái thứ 20 của bảng chữ cái tiếng Anh. T là một phụ âm.
n.
1.
  • Sắp xếp lại các chữ tiếng Anh: t
  • Thêm một ký tự không tạo mới từ Anh.
  • Từ tiếng Anh có t, với hơn 7 lá thư : Không có kết quả
  • Danh sách tất cả các từ tiếng Anh  Từ tiếng Anh bắt đầu với t, Từ tiếng Anh có chứa t hoặc Từ tiếng Anh kết thúc với t
  • Với theo thứ tự, Từ tiếng Anh được hình thành bởi bất kỳ phần nào của :  t
  • Dựa trên t, tất cả các từ tiếng Anh, được hình thành bằng cách thay đổi một ký tự
  • Tìm thấy từ bắt đầu với t bằng thư tiếp theo