evolution

Cách phát âm:  US [ˌevəˈluʃ(ə)n] UK [ˌiːvəˈluːʃ(ə)n]
  • n.Sự tiến hóa; Sự tiến hóa; Phát triển; Tiến bộ
  • WebSự tiến hóa; Sự tiến hóa; Sự tiến hóa
n.
1.
lý thuyết khoa học theo đó loại thực vật và động vật thay đổi dần dần theo thời gian dài của thời gian thông qua một quá trình được gọi là chọn lọc tự nhiên để trở thành thích hợp hơn cho môi trường của họ
2.
cách mà trong đó một cái gì đó dần dần thay đổi và phát triển