flashlight

Cách phát âm:  US [ˈflæʃˌlaɪt] UK ['flæʃ.laɪt]
  • na.(= đèn pin)
  • WebĐèn pin; Đèn flash; Đèn flash
n.
1.
một ánh sáng điện mà bạn nắm giữ trong tay của bạn và chỉ vào những thứ. Từ Anh là ngọn đuốc.