anxiety

Cách phát âm:  US [æŋˈzaɪəti] UK [æŋ'zaɪəti]
  • n.Lo lắng lo âu lo lắng, sợ hãi
  • WebMong muốn rối loạn lo âu; lo âu
n.
1.
một cảm giác lo lắng bạn có bởi vì bạn nghĩ rằng một cái gì đó xấu có thể xảy ra; một thiếu kiên nhẫn hoặc thần kinh cảm giác mà bạn có bởi vì bạn muốn làm một cái gì đó rất nhiều hoặc muốn nó xảy ra rất nhiều
2.
một cái gì đó mà bạn đang lo lắng về