definitive

Cách phát âm:  US [dɪˈfɪnətɪv] UK [dɪ'fɪnətɪv]
  • adj.Cuối cùng; Giờ phút quyết định; Không thể được thay đổi; Tốt nhất
  • WebNhất định; Rõ ràng; Uỷ quyền
adj.
1.
tốt hơn so với tất cả những người khác
2.
nhất định và dường như không thay đổi