homeostasis

  • n.Homeostasis (cơ thể điều chỉnh để thay đổi)
  • WebTrạng thái ổn định; Cân bằng cơ thể; Trong trạng thái ổn định
n.
1.
một trạng thái cân bằng hoặc một xu hướng để đạt được cân bằng, hoặc metabolically trong một tế bào hoặc cơ thể hoặc xã hội và tâm lý trong vòng một cá nhân hoặc nhóm