besliming

Để định nghĩa của besliming, vui lòng truy cập ở đây.