fascism

Cách phát âm:  US [ˈfæˌʃɪzəm] UK [ˈfæʃɪz(ə)m]
  • n.Chủ nghĩa phát xít
  • WebChủ nghĩa cực đoan phát xít, chủ nghĩa phát xít và phát xít totalitarian
n.
1.
một rất cánh hệ thống chính trị trong đó chính phủ là rất mạnh mẽ và kiểm soát xã hội và nền kinh tế hoàn toàn, không cho phép bất kỳ phe đối lập. Chủ nghĩa phát xít thực hành ở ý và Đức trong s năm 1930 và 40 s.