sli

  • n.Chỉ số an toàn tải
  • WebCard đồ họa kép; Ngôn ngữ cụ thể suy (ngôn ngữ cụ thể suy)