gumbotils

Để định nghĩa của gumbotils, vui lòng truy cập ở đây.