ecosystem

Cách phát âm:  US ['ekoʊ.sɪstəm] UK ['iːkəʊ.sɪstəm]
  • n.Hệ sinh thái
  • WebHệ thống sinh thái; Ngành công nghiệp sinh thái-hệ thống; Hệ sinh thái
n.
1.
một nhóm các sinh vật phụ thuộc lẫn nhau cùng với môi trường mà họ sinh sống và phụ thuộc vào địa phương
2.
Tất cả các thực vật và động vật trong một khu vực cụ thể, được coi là một hệ thống với các bộ phận phụ thuộc vào nhau