departees

Để định nghĩa của departees, vui lòng truy cập ở đây.