aborsy

Để định nghĩa của aborsy, vui lòng truy cập ở đây.