incorrigibles

Để định nghĩa của incorrigibles, vui lòng truy cập ở đây.