husbandries

Để định nghĩa của husbandries, vui lòng truy cập ở đây.