homologizes

Để định nghĩa của homologizes, vui lòng truy cập ở đây.