glamorises

Để định nghĩa của glamorises, vui lòng truy cập ở đây.