etherizations

Để định nghĩa của etherizations, vui lòng truy cập ở đây.