eeprst

Để định nghĩa của eeprst, vui lòng truy cập ở đây.