chamad

Để định nghĩa của chamad, vui lòng truy cập ở đây.