bbdeir

Để định nghĩa của bbdeir, vui lòng truy cập ở đây.