adeeln

Để định nghĩa của adeeln, vui lòng truy cập ở đây.