abdesu

Để định nghĩa của abdesu, vui lòng truy cập ở đây.