vitiat

Để định nghĩa của vitiat, vui lòng truy cập ở đây.