vetera

Để định nghĩa của vetera, vui lòng truy cập ở đây.