urusovo

Để định nghĩa của urusovo, vui lòng truy cập ở đây.