tempte

Để định nghĩa của tempte, vui lòng truy cập ở đây.