swampe

Để định nghĩa của swampe, vui lòng truy cập ở đây.