satiat

Để định nghĩa của satiat, vui lòng truy cập ở đây.