satia

Để định nghĩa của satia, vui lòng truy cập ở đây.