patien

Để định nghĩa của patien, vui lòng truy cập ở đây.