palaestra

Để định nghĩa của palaestra, vui lòng truy cập ở đây.