intercepters

Để định nghĩa của intercepters, vui lòng truy cập ở đây.