ilms

Để định nghĩa của ilms, vui lòng truy cập ở đây.