explantations

Để định nghĩa của explantations, vui lòng truy cập ở đây.