ankylotic

Để định nghĩa của ankylotic, vui lòng truy cập ở đây.