ailort

Để định nghĩa của ailort, vui lòng truy cập ở đây.