aegrrt

Để định nghĩa của aegrrt, vui lòng truy cập ở đây.