aalpsu

Để định nghĩa của aalpsu, vui lòng truy cập ở đây.