aallru

Để định nghĩa của aallru, vui lòng truy cập ở đây.