multisite

Để định nghĩa của multisite, vui lòng truy cập ở đây.