konobu

Để định nghĩa của konobu, vui lòng truy cập ở đây.