haftarahs

Để định nghĩa của haftarahs, vui lòng truy cập ở đây.