haftar

Để định nghĩa của haftar, vui lòng truy cập ở đây.