egiv

Để định nghĩa của egiv, vui lòng truy cập ở đây.