bgilnu

Để định nghĩa của bgilnu, vui lòng truy cập ở đây.