aphelions

Để định nghĩa của aphelions, vui lòng truy cập ở đây.