aclosv

Để định nghĩa của aclosv, vui lòng truy cập ở đây.