aadmns

Để định nghĩa của aadmns, vui lòng truy cập ở đây.